0,00  0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Postanowienia wstępne

1) Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży towarów i warunki techniczne świadczenia Usług drogą elektroniczną za pomocą sklepu internetowego muratorexpo.com.pl – zwany dalej Regulaminem, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) – zwany dalej Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2) Regulamin określa:

– Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną;

– Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną;

– Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną;

– Zasady składania Zamówienia;

– Zasady realizacji Zamówienia;

– Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanych;

– Prawo odstąpienia od umowy przysługujące Konsumentowi;

– Ochronę danych osobowych;

– Tryb postępowania reklamacyjnego.

  • 2 Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1) Adres poczty elektronicznej – adres e-mail umożliwiający komunikację poprzez sieć Internet, składający się z identyfikatora użytkownika, znaku @ oraz nazwy domenowej serwera poczty, umożliwiający złożenie zamówienia i rejestrację oraz logowanie do Usługi Konta.

2) BOK – Biuro Obsługi Klienta, które udziela Klientom informacji na temat przedmiotu działalności Sprzedawcy, obowiązujących regulaminów, warunków sprzedaży, zakresu świadczonych Usług, rozpatrywanych reklamacjach, za pomocą środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon, poczta elektroniczna, komunikatory internetowe w dni robocze od poniedziałku do piątku 9:00 do 17:00, o ile nie są to dni wolne od pracy.

3) Cookies – pliki tekstowe zapisywane automatycznie na dysku lokalnym komputera przez Przeglądarkę internetową i przechowujące informacje dotyczące określenia regionalizacji Klienta, badania użyteczności Sklepu Internetowego i zapamiętywania Produktów dodanych do Koszyka, a także dopasowywania wyświetlanej treści do oczekiwań Klientów. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Cookies jest poprawne skonfigurowanie Przeglądarki internetowej. Pliki Cookies zbierane są w celu świadczenia Usług oraz analizy odwiedzin Sklepu internetowego oraz sprzedaży. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies typu – _utma, – _utmb, – _utmc, – _utmz, – _utmv.

4) Klient – osoba fizyczna; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

5) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6) Konto – Usługa świadczona jako zbiór danych w systemie teleinformatycznym przypisany Klientowi za pomocą indywidualnej nazwy (Login) i Hasła w Systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, umożliwiająca Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności/Usług. Dostęp do Konta użytkownika następuje poprzez podanie przez Klienta Loginu i Hasła.

7) Koszyk – Usługa udostępniana każdemu Klientowi, umożliwiająca złożenie Zamówienia na jeden lub kilka Produktów. Koszyk wyświetla wybrane do zakupu Produkty, ceny poszczególnych przedmiotów i wszystkich łącznie, umożliwia wybranie formy i kosztów dostawy, a także skorzystanie z kodów rabatowych, jeśli w chwili składania zamówienia obowiązują organizowane przez Sprzedawcę promocje.

8) Login – adres poczty elektronicznej podany w trakcie rejestracji w celu założenia Konta użytkownika.

9) Produkt – asortyment towaru znajdujący się w sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

10) Przeglądarka internetowa – program komputerowy umożliwiający pobieranie i wyświetlanie stron internetowych umieszczonych na serwerze.

11) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

12) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

13) Sklep Internetowy – platforma internetowa umożliwiająca dokonanie Zamówienia i świadczenie Usług przez Sprzedawcę na rzecz Klientów dostępna pod adresem muratorexpo.com.pl.

14) Sprzedawca – MIZOPOL SPÓŁKA SPÓŁKA CYWILNA GRZEGORZ WALCZAK, WOJCIECH BŁACH., NIP: 6443502689 ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, adres poczty elektronicznej: biuro@mizopol.pl.

15) Usługa – świadczenie wykonane bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), za pomocą Środków komunikacji elektronicznej, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą Systemu teleinformatycznego.

16) Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia umowy o świadczenie Usług lub zawarcia umowy sprzedaży, tj.: (1) komputer, laptop, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; w przypadku zawierania Umowy Sprzedaży drogą telefoniczną: (6) z wykorzystaniem telefonu. By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

17) Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem Środków komunikacji elektronicznej złożone poprzez Koszyk, określające dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Akceptacja Zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, możliwe jest składanie zamówień z pominięciem Usługi Koszyk, za pośrednictwem korespondencji elektronicznej poprzez indywidualne ustalenie istotnych elementów umowy, jeśli Zamówienie obejmuje hurtową ilość Produktów.

  • 3 Zasady świadczenia Usług

1) Dla skorzystania z Usług świadczonych przez Sprzedawcę Klient zobowiązany jest spełnić Wymagania Techniczne.

2) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu, którego używa Klient, a które uniemożliwiają mu korzystanie z określonych Usług.

3) Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta Usługi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

4) Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługi:

– Cookies,

– Koszyk,

– Konto.

5) Usługa Cookies zostaje zawarta z chwilą, kiedy Klient wyraził na to zgodę przez co należy rozumieć odpowiednie skonfigurowanie Przeglądarki Internetowej, a jej zakończenie następuje poprzez usunięcie plików Cookies Sklepu Internetowego z Przeglądarki internetowej Klienta.

6) Świadczenie usługi Koszyk rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem usługi Koszyk następuje poprzez wypełnienie wszystkich danych koniecznych do realizacji zamówienia i kliknięcie pola „Kupuję i płacę”. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta: imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adresu poczty elektronicznej kupującego, numeru telefonu kontaktowego oraz wybór Produktów i ich ilości, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów oraz dane odbiorcy, jeśli są różne od danych kupującego, sposobu płatności i sposobu dostawy. W przypadku wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP, jeśli Klient chce otrzymać fakturę VAT na zamówiony towar.

7) Usługa Koszyk ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

8) Dla złożenia Zamówienia poprzez Usługę Koszyk nie jest wymagane założenie Konta.

9) Założenie Konta następuje poprzez proces rejestracji, na który składa się:

– uzupełnienie formularza rejestracji,

– zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu,

– kliknięcie pola „Zarejestruj”.

10) Na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto, Sprzedawca świadczy Usługi:

– przechowywania i udostępniania Klientowi historii Zamówień,

– śledzenia statusu Zamówienia,

– przechowywania adresu do wysyłki,

– Zapamiętywanie wybranej metody płatności,

– podtrzymywania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta.

11) Umowa o Usługi Konto zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia założenia Konta po dokonaniu rejestracji. Rozwiązanie umowy następuje poprzez wysłanie przez Klienta na adres poczty elektronicznej reklamacje@mizopol.pl żądania usunięcia Konta. Rozwiązanie umowy nastąpi po upływie 7 dni.

12) Klient korzystający z Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego zobowiązany jest do:

– podawania wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych;

– aktualizowania danych, które uległy zmianie;

– korzystania z Usług w sposób niezakłócający działania Sklepu Internetowego oraz zgodny z przepisami prawa;

– terminowej zapłaty należności wynikających ze złożonego Zamówienia;

– niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

13) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług można składać w formie elektronicznej, przesyłając je na adres e-mail: reklamacje@mizopol.pl

14) Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, zgodnie z art. 7a ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.

  • 4 Składanie zamówień

1) Prezentowane w Sklepie Internetowym Produkty zawierają opis głównych cech.

2) Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia oferty złożonej w drodze Zamówienia lub odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni, jeśli faktyczny stan magazynowy nie odpowiada treściom prezentowanym w Sklepie Internetowym albo Klient nie dokona płatności w przewidzianym niniejszym Regulaminem terminie. Nieprzyjęcie oferty lub odstąpienie od umowy nie powoduje po stronie Klienta żadnych roszczeń.

3) Zdjęcia Produktów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

4) Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany cen lub cech produktów w każdym czasie, a także asortymentu Sklepu Internetowego lub innych informacji widniejących w Sklepie Internetowym.

5) Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i przyjęciem przez Klienta zobowiązania zapłaty. Zamówienie zostaje złożone z chwilą kliknięcia pola „Kupuję i płacę”.

6) Ceny prezentowane w Sklepie Internetowym nie zawierają kosztów dostawy Produktu do Klienta. Koszty dostawy obciążają Klienta. Wybór rodzaju dostawy i akceptacja jego kosztu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji w Koszyku. Złożenie Zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem konieczności zapłaty ceny sprzedaży oraz pokrycia kosztów dostawy.

7) Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT (są cenami brutto).

8) Sprzedawca umożliwia odbiór osobisty towaru w siedzibie Sprzedawcy.

9) Do każdej przesyłki dołączany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne żądanie Klienta. W przypadku złożenia zamówienia przez podmiot gospodarczy faktura wystawiana jest wyłącznie w przypadku wskazania numeru NIP przedsiębiorcy przed złożeniem Zamówienia.

  • 5 Realizacja zamówienia

1) Potwierdzenie złożenia Zamówienia stanowi przyjęcie przez Sprzedawcę oferty złożonej przez Klienta. Potwierdzenia złożenia Zamówienia przesyłane jest pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

2) Sprzedawca sprzedaje Klientowi towar nowy i wolny od wad fizycznych i prawnych.

3) Sklep internetowy akceptuje następujące formy płatności:

– Pobranie,

– Przelew,

– Płatności PayU.

–  BlueMedia S.A. – operator płatności.

W przypadku płatności bezgotówkowych termin płatności wynosi 2 dni.

4) Warunkiem realizacji Zamówienia jest jego prawidłowe złożenie, przez co należy rozumieć wskazanie zgodnie z prawdą wszystkich danych koniecznych do realizacji umowy, a następnie jego weryfikacja wraz z danymi Klienta przez BOK oraz dokonanie płatności zgodnie z wyborem jednej z form płatności wskazanych powyżej w określonym Regulaminem terminie.

5) Czas realizacji Zamówienia jest podany na kartotece produktu i w zależności od zamówionego produktu może wynosić od 1 dnia do 28 dni. Czas realizacji liczy się od zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy należności za złożone Zamówienie. Zamówienie uważa się za zrealizowane w momencie przekazania paczki zawierającej przedmiot umowy sprzedaży kurierowi mającemu dostarczyć Zamówienie.

6) W przypadku Zamówienia towaru, którego dostępność na magazynie jest ograniczona, czas realizacji może ulec wydłużeniu. W takim przypadku BOK niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o dłuższym terminie realizacji zamówienia.

7) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy Zamówienia, który uzależniony jest od kuriera realizującego dostawę.

8) Klient zobowiązany jest przy odebraniu przesyłki w obecności kuriera sprawdzić jej stan.

  • 6 Reklamacje, rękojmia za wady, odpowiedzialność Sprzedawcy

1) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny.

2) Sprzedawca nie udziela gwarancji. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Warunki gwarancji Klient zobowiązany jest ustalić z gwarantem.

3) W celu złożenia reklamacji Klient powinien reklamowany towar dostarczyć do siedziby Sprzedawcy wraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu towaru. Skorzystanie z przygotowanego formularza reklamacyjnego nie jest obligatoryjne. Reklamacja może być składana za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej na adres reklamacje@mizopol.pl

4) Stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie (ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady). Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Nadto, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

5) Za zgodą Klienta bądź na jego żądanie Sprzedawca wymieni wadliwy towar na inny z asortymentu będącego w ofercie Sklepu internetowego, o ile jego cena nie będzie wyższa od ceny towaru wadliwego.

6) Sprzedawca informuje, że rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia Konsumenta możliwości skorzystania z uprawnień przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym pozasądowych sposobów załatwiania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości i trybu skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów załatwiania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć w siedzibach lub na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/).

7) Okres odpowiedzialności Sprzedawcy za wady wynosi 24 miesięcy liczone od dnia dostarczenia towaru.

8) Klient powinien zgłosić Sprzedawcy wystąpienie wady niezwłocznie po jej wystąpieniu.

9) Sprzedawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej zgłoszenia i dostarczenia wadliwego towaru do siedziby Sprzedawcy.

10) Klient, dostarczając towar do siedziby Sprzedawcy, powinien go zabezpieczyć przed jego uszkodzeniem w transporcie.

11) W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakości.

  • 7 Prawo odstąpienia od umowy przysługujące Konsumentowi

1) Stosownie do treści art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.) Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni od otrzymania towaru odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podawania przyczyny. Prawo to wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

2) Klient celem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może skorzystać z wzoru oświadczenia przesłanego wraz z potwierdzeniem Zamówienia. Ciężar dowodu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy spoczywa na Kliencie.

3) Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej w § 7 ust. 1 Regulaminu, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

– o świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

– w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

– w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

– w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

– w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, po otwarciu którego nie można zwrócić rzeczy ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

– w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

– w których Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

– w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

– zawartej w drodze aukcji publicznej;

– o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4) W razie skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej w § 7 ust. 1 Regulaminu umowę uznaje się za niezawartą.

5) W razie skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z zastrzeżeniem znajdującego się poniżej § 7 ust. 6 Regulaminu, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli jednak Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6) Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7) Odsyłane towary powinny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z ustawowego prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania Produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).

8) Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9) Klient zobowiązany jest – na swój koszt – zwrócić towar Sprzedawcy osobiście bądź odesłać go na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty/kuriera itd., uprzednio bezpiecznie go pakując (w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem w transporcie). Wraz z odsyłanym towarem Klient jest zobowiązany do zwrotu produktów otrzymanych gratisowo.

10) Klient powinien zwrócić towar na własny koszty niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  • 8 Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych reguluje Polityka Prywatności.

  • 9 Rozwiązanie umowy

1) Sprzedawca i Klient mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia. Sprzedawca może odmówić Klientowi w trybie natychmiastowym prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego z powodu naruszenia przez Klienta Regulaminu.

2) W przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta, który naruszył Regulamin, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, przesyłając wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail celem powiadomienia o naruszeniu przez Klienta Regulaminu i odmowie realizacji Zamówienia.

3) Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych przyczyn:

– zmiana przepisów prawa lub zmiana ich interpretacji;

– zmiana sposobu świadczenia Usług;

– zmiana zakresu lub sposobu świadczenia Usług.

4) W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym oraz za pomocą wiadomości przesłanej na podany przy zawieraniu umowy o świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do Środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów którzy zawarli umowę o świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług w terminie 7 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.

  • 8 Postanowienia końcowe

1) Regulamin obowiązuje od dnia 12.03.2024r.

2) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają polskie przepisy prawa.

3) W obrocie między przedsiębiorcami wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy.

4) Nieważność poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Również w przypadku, gdy nieważność dotyczy jedynie części danego postanowienia, nie ma to wpływu na ważność jego pozostałej części.

5) Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia. Treść Zamówienia jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.

6) Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub Usług na podstawie umowy o świadczenie Usług. Korzystanie z Usług elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

7) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranych umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.

8) Korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem Przeglądarki internetowej, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może powodować koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z umową łączącą Klienta z dostawcą usług telekomunikacyjnych.

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Close Popup
Open Privacy settings